14% SLEVA na jídelníček STANDARD, EXCLUSIVE a DÁRKOVÝ VOUCHER! Slevový kód: 14VANOCE

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Název společnosti:
SIXFITNESS

Kristýna Sixtová
IČ: 05026351

Tomáš Šťastný
IČ: 03135322

Sídlo:
Jaselská 1838, Čelákovice, 250 88

Kontaktní údaje:
sixfitness@email.cz

Prodej zboží a služeb nabízených na internetové adrese www.sixfitness.cz .

2. Nákup a objednávka zboží

2.1 Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží a služeb nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní.

2.3 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní.

2.4 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.5 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (akceptací). Objednávka je přijata předáním zboží prvnímu dopravci. Vše, co si strany kupní smlouvy poskytnout před přijetím objednávky se považuje za zálohu.

2.6 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

2.7 Kupující po objednání obdrží potvrzovací email, jehož doručením dochází k uzavření kupní smlouvy.

3. Platba a doprava zboží

3.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
bezhotovostně platební kartou na „účet prodávajícího“

3.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3 Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží.

3.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.5 doprava je možná následujícími způsoby:

zasláním PPL
zasláním přes Zásilkovnu

Ceny za typ dopravy jsou uvedené v objednávacím formuláři.

3.6 V případě nevyzvednutého zboží je možné na vyžádání kupujícího zaslat zboží dle předchozí domluvy ještě dvakrát, v případě opětovně nevyzvednutého zboží, které bylo sestaveno na míru zákazníka, nebo v případě, že se jedná o zboží, která podléhá rychlé zkáze jako jsou potraviny propadá tato zásilka bez nároku vracení platby.

4. Ochrana osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů, tedy jakýchkoliv údajů, týkajících se určeného nebo určitelného fyzického subjektu, je dobrovolné. Kupující s jejich poskytnutím a zpracováním pro účely objednávky souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou poskytovány třetím osobám, slouží výhradně pro potřeby evidence a vyřízení objednávek či k informování o novinkách na webu www.sixfitness.cz .

5. Trvanlivost a reklamace

5.1 Minimální trvanlivost na veškeré potraviny je uvedeno na obalu daného produktu, produkt musí být uchováván v chladu do 20˚C, suchu do 40% vlhkosti a tmě.

5.2 Reklamaci lze uplatnit v případě, že je potravina směsi napaden plísní, hnilobou nebo škůdci. Reklamace bude nahlášena emailem a vyřešena pro maximální spokojenost zákazníka. Reklamované zboží je nutné předložit či zaslat zpět na adresu dodavatele pro posouzení závadnosti.

5.3 Zboží není možné vrátit do 14 dnů bez udání důvodu s odkazem na § 1837 písm. d) a e) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Reklamaci nelze uplatnit na zboží, které bylo zjevně nevhodně skladováno.

5.4 Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu do 30 dnů ode dne uplatnění. Po této lhůtě má zákazník automaticky právo na nové balení do ceny reklamovaného zboží nebo na vrácení peněz. U nového balení běží nová doba trvanlivosti.

5.5 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.6 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. Zrušení objednávky dodavatelem

6.1 Zrušení objednávky dodavatelem je možné pouze v těchto výjimečných případech:

zboží není na skladě (ani není možné jej zajistit alternativně)
neproběhla platba za zboží
objednávka je falešná

6.2 O zrušení objednávky je zákazník informován.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.3 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.4 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecným NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) .

8.2 Zásady zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu, se kterým kupující vyslovuje souhlas v rámci každé jednotlivé objednávky.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Provozovatel webové stránky sixfitness a dodavatel si vyhrazují právo na změnu obchodních podmínek. Ty vstupují v platnost v okamžiku uveřejnění. Objednávky podané před změnou obchodních podmínek se řídí podmínkami platnými v době objednávky.

9.2 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

9.3 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

9.4 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.